HDO: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Toàn

HNX - 08/09/2021 11:06:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Toàn
- Mã chứng khoán: HDO
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 186.700 CP (tỷ lệ 1,11%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.014.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.200.800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,14%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/08/2021.

Các tin liên quan