MCT: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 04/10/2021 10:41:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCT của CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 145 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty;
+ Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng phù hợp quy định pháp luật hiện hành;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
          - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
+ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
(Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Các tin liên quan