SPP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thanh Sửu

HNX - 17/12/2021 11:58:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Sửu
- Mã chứng khoán: SPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.407.405 CP (tỷ lệ 13,56%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 885.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.521.505 CP (tỷ lệ 10,04%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cần tiền chi phí
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/12/2021.

Các tin liên quan