HEP: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 52.500 CP

HNX - 04/01/2022 2:38:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán: HEP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 665.900 CP (tỷ lệ 11,1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Rin
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện pháp luật
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 52.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tăng cổ phiếu nắm giữ (cổ phiếu HEP)
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/02/2022.

Các tin liên quan