KKC: Phạm Khánh Chi không còn là cổ đông lớn

HNX - 11/01/2022 3:52:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Khánh Chi- Mã chứng khoán: KKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 786.702 CP (tỷ lệ 16,77%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 786.702 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/01/2022.

Các tin liên quan