KKC: Công ty cổ phần Tập đoàn T & D Group - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 3.552.402 CP

HNX - 11/01/2022 3:50:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn T & D Group
- Mã chứng khoán: KKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 468.000 CP (tỷ lệ 9,97%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thị Minh Yến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.552.402 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.552.402 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.020.402 CP (tỷ lệ 85,68%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/01/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/01/2022.

Các tin liên quan