KKC: Tạ Kim Chi - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 234.000 CP

HNX - 11/01/2022 3:48:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Kim Chi
- Mã chứng khoán: KKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 234.000 CP (tỷ lệ 4,99%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thị Minh Yến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 234.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 234.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/01/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/01/2022.

Các tin liên quan