KKC: Trịnh Thanh Nhàn - Ủy viên HĐQT - đã bán 234.000 CP

HNX - 11/01/2022 3:44:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Thanh Nhàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: KKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 234.000 CP (tỷ lệ 4,99%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 234.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 234.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/01/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/01/2022.

Các tin liên quan