KKC: Trần Tuấn Linh không còn là cổ đông lớn

HNX - 11/01/2022 4:06:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Tuấn Linh- Mã chứng khoán: KKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 823.000 CP (tỷ lệ 17,54%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 823.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/01/2022.

Các tin liên quan