KKC: Bùi Thị Phương Ngân không còn là cổ đông lớn

HNX - 11/01/2022 4:05:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Phương Ngân- Mã chứng khoán: KKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 304.700 CP (tỷ lệ 6,49%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 304.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/01/2022.

Các tin liên quan