STL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lucerne Enterprise LTD

HNX - 13/01/2022 3:22:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Lucerne Enterprise LTD
- Mã chứng khoán: STL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.961.200 CP (tỷ lệ 13,07%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 175.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.786.200 CP (tỷ lệ 11,91%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán qua sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/01/2022.

Các tin liên quan