C92: Lê Linh - Thành viên BKS - đăng ký bán 11.400 CP

HNX - 17/01/2022 4:32:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.410 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/02/2022.

Các tin liên quan