MTA: Bùi Văn Minh - Kế toán trưởng - đã bán 10.000 CP

HNX - 21/01/2022 2:28:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Văn Minh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: MTA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.200 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.200 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá bán không đáp ứng kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/12/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/01/2022.

Các tin liên quan