EPC: Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 2.300.000 CP

HNX - 08/02/2022 5:12:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Văn Hùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: EPC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.779.270 CP (tỷ lệ 18,95%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.079.270 CP (tỷ lệ 43,45%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/01/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/01/2022.

Các tin liên quan