UNI: CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông - người có liên quan đến - đã bán 712.031 CP

HNX - 14/02/2022 10:32:00 SA


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông
- Mã chứng khoán: UNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 712.031 CP (tỷ lệ 4,56%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Đình Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 925.612 CP (tỷ lệ 5,93%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 712.031 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 712.031 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/02/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/02/2022.

Các tin liên quan