C92: Lê Linh - Thành viên BKS - đã bán 3.700 CP

HNX - 15/02/2022 1:41:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.410 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.710 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá cổ phiếu không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/01/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/02/2022.

Các tin liên quan