SPP: Đỗ Thanh Sửu không còn là cổ đông lớn

HNX - 15/02/2022 2:51:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Sửu- Mã chứng khoán: SPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.521.505 CP (tỷ lệ 10,04%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.295.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.226.205 CP (tỷ lệ 4,88%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 11/02/2022.

Các tin liên quan