MML: Phạm Trung Lâm - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 60.000 CP

HNX - 17/02/2022 11:21:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Trung Lâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: MML
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.751.120 CP (tỷ lệ 0,54%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: sắp xếp tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/02/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/02/2022.

Các tin liên quan