HEP: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 39.800 CP

HNX - 21/02/2022 5:53:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán: HEP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 665.900 CP (tỷ lệ 11,1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Rin
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện pháp luật
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 52.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 39.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 705.700 CP (tỷ lệ 11,76%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do thị trường không có các cổ đông bán cổ phiếu đến hết ngày 16/02/2022
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/01/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/02/2022.

Các tin liên quan