C92: Lê Linh - Thành viên BKS - đăng ký bán 7.700 CP

HNX - 22/02/2022 4:42:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.710 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.700 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/02/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/03/2022.

Các tin liên quan