CLH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 23/02/2022 5:22:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLH của CTCP Xi măng La Hiên VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 08/04/2022 đến ngày 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Các tin liên quan