PDN: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

HOSE - 25/02/2022 2:05:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai như sau:

Các tin liên quan