BTP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 25/02/2022 5:44:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Các tin liên quan