BTP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 25/02/2022 5:43:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Các tin liên quan