MML: Phạm Trung Lâm - Ủy viên HĐQT - đã bán 60.000 CP

HNX - 28/02/2022 2:40:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Trung Lâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: MML
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.751.120 CP (tỷ lệ 0,54%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 60.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.691.120 CP (tỷ lệ 0,52%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/02/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/02/2022.

Các tin liên quan