POV: Ngày đăng ký cuối cùng Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 28/02/2022 6:09:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POV của CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 5, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các tin liên quan