TDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 04/03/2022 3:27:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDN của CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8 giờ 30 phút thứ hai, ngày 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2021; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2022
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận , chi trả cổ tức năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022;
+ Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.

Các tin liên quan