VCE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 08/03/2022 9:56:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCE của CTCP Xây lắp Môi trường như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 01/04/2022 đến 30/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn CMH VIETNAM – Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan