SPB: Nguyễn Tường Huy - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 60.000 CP

HNX - 08/03/2022 9:54:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tường Huy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người phụ trách quản trị công ty
- Mã chứng khoán: SPB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.000 CP (tỷ lệ 0,63%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/03/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/04/2022.

Các tin liên quan