PSW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 08/03/2022 4:37:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSW của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TP. Cần Thơ (Địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời)
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

Các tin liên quan