MTP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 11/03/2022 10:48:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 08 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, định hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính công khai 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua các Tờ trình về:
* Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên;
* Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
* Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
* Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các tin liên quan