MRF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải

HNX - 14/03/2022 5:13:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải
- Mã chứng khoán: MRF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 514.100 CP (tỷ lệ 14%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 18.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 532.300 CP (tỷ lệ 14,5%)
- Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/03/2022.

Các tin liên quan