MDC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 14/03/2022 6:51:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDC của CTCP Than Mông Dương - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
          - Nội dung họp: + Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022;
+ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2021, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh ở công ty;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Các tin liên quan