TDN: Trần Văn Vang - Thành viên BKS - đăng ký bán 2.000 CP

HNX - 15/03/2022 2:24:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Vang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: TDN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.208 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thu xếp tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/03/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/04/2022.

Các tin liên quan