BVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 17/03/2022 10:56:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVN của CTCP Bông Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 27/04/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
+ Tờ trình về kế hoạch về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
+ Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Một số nội dung khác;
+ Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
          - Nội dung họp: + Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Các tin liên quan