MRF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 17/03/2022 3:48:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MRF của CTCP Merufa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong Tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo tại thư mời họp
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp và trên website Công ty http://merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/ (chuyên mục Quan hệ cổ đông)

Các tin liên quan