ABI: Vũ Thúy Hạnh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50.000 CP

HNX - 18/03/2022 12:52:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thúy Hạnh
- Mã chứng khoán: ABI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 102.380 CP (tỷ lệ 0,24%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tiến Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 68.400 CP (tỷ lệ 0,16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/03/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/04/2022.

Các tin liên quan