EPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 18/03/2022 2:02:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPC của CTCP Cà phê Ea Pốk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan