LAI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 22/03/2022 1:14:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAI của CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức từ ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO tại địa chỉ: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, Tân An, Long An.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan