PTH: Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 28.792 CP

HNX - 22/03/2022 1:52:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tiến Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: PTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 86.232 CP (tỷ lệ 2,46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 28.792 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/03/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/04/2022.

Các tin liên quan