TDN: Trần Văn Vang - Thành viên BKS - đã bán 2.000 CP

HNX - 23/03/2022 3:09:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Vang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: TDN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.208 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 208 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/03/2022.

Các tin liên quan