MLS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 25/03/2022 9:45:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLS của CTCP Chăn nuôi - Mitraco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
          - Nội dung họp: + Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Một số nội dung khác.

Các tin liên quan