VHG: Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký bán 100.000 CP

HNX - 25/03/2022 3:55:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: VHG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/03/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/03/2022.

Các tin liên quan