PTO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 28/03/2022 5:08:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTO của CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Các tin liên quan