HLC: Giải trình chênh lệch LN sau thuế: + Giữa BCTC sau kiểm toán năm 2021 và BCTC sau kiểm toán năm 2020 + Chênh lệch LN sau thuế trước và sau kiểm toán BCTC năm 2021

HNX - 28/03/2022 8:17:00 CH


.

Các tin liên quan