UNI: Vũ Thị Kim Liên - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

HNX - 30/03/2022 4:38:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Kim Liên
- Mã chứng khoán: UNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.082.112 CP (tỷ lệ 6,93%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thị Như Mai
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.446.236 CP (tỷ lệ 22,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.082.112 CP (tỷ lệ 6,93%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu trên thị trường cao hơn giá kỳ vọng mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/02/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/03/2022.

Các tin liên quan