PTH: Lê Thị Thu Hiền - người có liên quan đến Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 28.792 CP

HNX - 04/04/2022 10:53:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thu Hiền
- Mã chứng khoán: PTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.792 CP (tỷ lệ 0,82%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tiến Cường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 86.232 CP (tỷ lệ 2,46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.792 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 28.792 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/03/2022.

Các tin liên quan