VHG: Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đã bán 100.000 CP

HNX - 04/04/2022 4:18:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: VHG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/03/2022.

Các tin liên quan