SHA: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

HOSE - 05/04/2022 5:03:00 CH


Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

Các tin liên quan