HD2: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Văn Phụng Hà

HNX - 06/04/2022 10:13:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Văn Phụng Hà
- Mã chứng khoán: HD2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.158.500 CP (tỷ lệ 12,93%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 8.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.166.800 CP (tỷ lệ 13,02%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/04/2022.

Các tin liên quan